PRAWO CYWILNE

W zakresie prawa cywilnego Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, obejmujące zarówno udzielanie porad prawnych, jak również reprezentację klientów w postępowaniach sądowych oraz przedsądowych, w szczególności w następujących sprawach o:

 • zapłatę,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie za wypadki komunikacyjne (OC i AC),
 • odszkodowanie za szkody wyrządzone w uprawach przez zwierzynę łowną (np. dziki),
 • odszkodowanie za wypadki przy pracy,
 • odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • odszkodowanie za czyny niedozwolone, w tym odszkodowanie od Skarbu Państwa,
 • roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • ochrona dóbr osobistych,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • zawarcie, zmianę, rozwiązanie, stwierdzenie nieważności umów i roszczenia z tym związane,
 • wykonanie umów, w tym umowa przedwstępna i roszczenia z tym związane,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa,
 • ochrona prawa własności (roszczenia o wydanie rzeczy, zaniechanie naruszeń, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy, o zwrot pobranych pożytków rzeczy i poczynionych nakładów),
 • ochrona naruszonego posiadania,
 • ochrona ograniczonych praw rzeczowych (użytkowanie, służebności, zastaw, hipoteka, spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu),
 • służebność drogi koniecznej,
 • służebność przesyłu i roszczenia z tym związane,
 • roszczenia związane z przekroczeniem granicy gruntu,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • ochronę wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
 • rękojmię za wady fizyczne i prawne rzeczy,
 • niedozwolone klauzule umowne (tzw. klauzule abuzywne).

O NASZEJ KANCELARII

Kancelaria Adwokacka JWŻ jest wspólną inicjatywą trzech adwokatów: Eweliny Jurkiewicz, Wojciecha Wojciechowskiego i Jarosława Żytko. Nasza siedziba mieści się w Bartoszycach i Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów

DLACZEGO JWŻ?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy zespół Naszej Kancelarii świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest przez trzech adwokatów, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie