PRAWO KARNE

W zakresie prawa karnego Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne, polegające na obronie podejrzanych i oskarżonych, zarówno w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenie/śledztwo), jak również w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach. Pomoc prawna obejmuje zarówno postępowania w sprawach o przestępstwa, jak również wykroczenia, a także postępowanie w sprawach nieletnich. Ponadto w sprawach karnych Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz pokrzywdzonych, reprezentując ich interesy przed wszystkimi organami wymiaru sprawiedliwości. Usługi świadczone przez Naszą Kancelarię w zakresie prawa karnego odnoszą się do takich zagadnień jak m. in.:

 • obrona podejrzanego w toku dochodzenia/śledztwa,
 • obrona oskarżonego w postępowaniach sądowych we wszystkich instancjach,
 • ochrona interesów pokrzywdzonego w toku dochodzenia/śledztwa,
 • zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa,
 • oskarżyciel prywatny - prywatny akt oskarżenia (wniesienie i popieranie w imieniu pokrzywdzonego prywatnego aktu oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego - np. zniesławienie, zniewaga, naruszenie nietykalności cielesnej),
 • oskarżyciel posiłkowy (w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego),
 • subsydiarny akt oskarżenia (w sprawach ściganych z oskarżenia publicznego, w razie powtórnego wydania przez prokuratora postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania, pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, który obowiązkowo musi być sporządzony i podpisany przez adwokata),
 • sporządzanie pism procesowych, w tym zażaleńapelacjikasacji, wniosków o uchylenie i zmianę środków zapobiegawczych (np. tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie, dozór Policji, zakaz opuszczania kraju, poręczenie majątkowe),
 • zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania,
 • zażalenie na umorzenie postępowania,
 • udział w czynnościach procesowych, w tym w przesłuchaniach z udziałem stron, przesłuchaniach świadków, biegłych, oględzinach, konfrontacjach,
 • udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych.

Najczęściej spotykanymi w praktyce przestępstwami są m. in. nieumyślne spowodowanie śmierci, spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, bójka, pobicie, nieudzielenie pomocy, wypadek komunikacyjny, prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, pozbawienie wolności, groźba karalna, stalking, znęcanie, fałszerstwo dokumentu, kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze, przywłaszczenie rzeczy, oszustwo, niszczenie mienia, paserstwo, posiadanie narkotyków, wprowadzanie narkotyków do obrotu itd.


O KANCELARII

Założycielem Kancelarii Adwokackiej jest Adwokat Wojciech Wojciechowski.  Kancelaria Adwokacka Adwokat Wojciech Wojciechowski mieści się w Bartoszycach i w Ostródzie, jednakże podejmujemy się udzielania pomocy prawnej na terenie całego kraju w zależności od indywidualnych potrzeb klientów, w szczególności na terenie Olsztyna.

DLACZEGO ADWOKAT W. WOJCIECHOWSKI?

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz ciągle pogłębianej wiedzy Nasza Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne na najwyższym poziomie. Każde zagadnienie prawne analizowane jest bardzo szczegółowo, co sprawia, że udzielana pomoc prawna charakteryzuje się najwyższą jakością, starannością i profesjonalizmem.

 

 

ZAKRES USŁUG

Oferta Naszej Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych (osób fizycznych), jak również do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (zarówno przedsiębiorców jednoosobowych, jak i spółek prawa handlowego) i obejmuje wszechstronną pomoc prawną w każdej sprawie.